Tüketici Hakem Heyeti Nedir
Tüketici Hakem Heyeti Nedir

Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Dilekçe Örneği |2023

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti, Tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri için tüketiciler ve satış yapan firmalar arasında hakem görevi gören bir heyettir. Bu heyet, tüketici hakları çerçevesinde tüketicilerin heyete yaptıkları başvuruları değerlendirerek karara bağlar. Tüketici haklarının korunması heyetin kararlarının önceliğinde yer almaktadır.

Günümüz ekonomik sistemin işleyişinde üretici ve tüketici arasında gerçekleşen alışverişlerde bazı sorunlar ve problemler meydana gelmektedir. Bunun sonucu olarak tüketiciler haklarını koruyabilmek amacıyla; mahkemelere başvurabilirken, işleyişte meydana gelecek; yargıda oluşan işlem yavaşlığı, tüketici açısından kolay, anlaşılabilir ve basit başvuru imkanı bulunmaması nedeniyle yeterli görülmemiştir. Tüketicilerin haklarının tam anlamıyla korunabilmesi için özel olarak bir düzenleme oluşturulması gerekmiştir. Yargısal süreçteki şekli kurallara bağlı kalınmaksızın, basit, hızlı ve ucuz bir biçimde tüketicinin haklarının korunması amacı göz önünde bulundurularak, tüketici mahkemelerine ek olarak tüketici sorunları heyeti oluşturularak bu sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.

Tüketici Hakem Heyetinin Görevleri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; Tüketici işlemleri ile bu işlemler sonucunda oluşabilecek sorunları ve uyuşmazlıkları çözebilmek için kurulmuş olan bir heyettir. Başkanlığını illerde ticaret il müdürleri, ilçelerde ise kaymakamlar ya da bunların görevlendireceği memurlar yürütmektedir. Başkan dışında Tüketici Hakem Heyetinde; belediye, baro, esnaf ve tüketici derneği üyeleri bulunur.

Tüketici Hakem Heyetine Yapılacak Başvuru Limitleri

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurular da her yıl parasal maddi sınırlar güncellenerek belirlenir. 2019 yılında bu miktarlar;

  • 5.650 ₺’nin altında ki uyuşmazlıklar ilçeler de bulunan hakem heyetlerine
  • Büyükşehirlerde 5.650 ₺ ile 8.840 ₺ arasındaki uyuşmazlıklar il hakem heyetine
  • Büyükşehir olmayan il merkezlerinde 8.480 ₺ altında olan uyuşmazlıklar il hakem heyetine
  • Büyükşehir olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 ₺ 8.480 ₺ arasında olan uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetleri

görevli kılınmıştır. 8.480 ₺ üzerinde ki işlemler için hakem heyetlerine başvuruda bulunulamaz. Bu parasal miktarı aşan başvurular tüketici mahkemelerine, bu mahkemelerin bulunmadığı yerler de ise, asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Nasıl Yapılır?

Bireysel ya da avukat aracılığı ile, elden, posta yoluyla veya elektronik olarak e-Devlet kapısı aracılığıyla Tüketici Bilgi Sistemi (https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvurular gerçekleştirilmektedir. Uyuşmazlık ile ilgili dilekçe ve varsa kanıt oluşturabilecek belgelerle beraber tüketici hakem heyetlerine başvurular gerçekleştirilebilir. Ayrıca başvuru işlemler Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesindeki başvuru formu kullanılarak da yapılabilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Giffen Paradoksu Nedir? Giffen Malı Nedir? |2023

Tüketici Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe Örneği

Örnek Başvuru Formu (ticaret.gov.tr);

Başvuru Formu

….Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına

Başvuru Tarihi
Başvuru Numarası

Başvuru Sahibinin Bilgileri

T.C Kimlik No/Vergi No.
Adı/Ünvanı

 

İl/İlçe
Adresi
Tebligat İl/İlçe
Tebligat Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Posta

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Varsa Başvuru Sahibi Vekili Bilgileri

T.C Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Postası

Şikayet Edilen Bilgileri

Adı/Ünvanı
Vergi Numarası
İl/İlçe
Adresi
Telefonu
Faksı

Uyuşmazlık Konusuna İlişkin Bilgiler

Uyuşmazlık Tarihi
Uyuşmazlık Bedeli*
Uyuşmazlık Konusu
Başvuru Sahibinin Talebi
Başvuru Sahibinin İmzası

*Uyuşmazlık bedelinin TL cinsinden belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu kullanılmaksızın yapılan başvurular da başvuru sahibinin, isim soy isim T.C. kimlik numarası, açık adresi, iletişim bilgileri ve talebi ile ilgili Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık miktarı ile şikayet edilen tarafa ait bilgilerin bulunması zorunluluk arz etmektedir. Meydana gelen uyuşmazlığa ait talep edilen parasal değer farklı bir para birimine ait ise, başvuru günündeki T.C.M.B.’nin belirlemiş olduğu efektif döviz kuru dikkate alınarak yapılacak Türk Lirası’na çevirme işlemi ile başvuru tamamlanır.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular ise yalnızca Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Buradan yapılan başvuruların geçerli olması için, başvuru formunda istenilen tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması, varsa kullanılacak bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) aracılığıyla takip edilebilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri henüz başvuru incelemesini karara bağlamadan iki taraf arasında uzlaşarak uyuşmazlığı çözerse, söz konusu uzlaşmaya ait bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi gerekmektedir.

Hakem Heyetine Yapılan Başvuruların İncelenmesi

Tüketici hakem heyetleri incelemelerini başvuru esnasında verilen bilgi ve belgeler ile sistemlerde bulunan veriler yardımı ile gerçekleştirir. Gerekli gördüğü takdirde bilirkişi ya da tarafları dinleme yoluna da gidebilir.

Hakem heyetleri inceleme amacıyla, uyuşmazlık sorunu ile alakalı her türlü bilgi ve belgeyi tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteme yetkisine sahiptir. Bu belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmektedir. Talep edilmesi ve heyet başkanlığınca gerek görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Bu belgelerin sunulmaması halinde ise, tüketici hakem heyetleri başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgeler ışığında karar verirler.

Tüketici hakem heyeti başkanları, özel teknik bilgi ve donanım gerektiren konularda her iki taraftan birinin talebi ya da re’sen dosyaya bilirkişi atayabilir. Görevlendirilen bilirkişiye raporunu teslim etmesi için en fazla 15 gün süre verilir. Bilirkişiye ait özel sebeplerden dolayı talep etmesi üzerine bir defaya mahsus olarak 15 gün ek süre verilebilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   İngilizce Gramer Düzeltme Programları| 2022

Tüketici Hakem Heyetinin Kararı Kaç Günde Çıkar?

Yapılan başvurular tarih ve sıraya göre işleme alınmak kaydıyla en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Yapılan başvuruların niteliği, mal yada hizmetin özelliği ve konusu gibi etkenler dikkate alınarak kararlar en fazla altı ay daha uzatılabilmektedir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve başkanın uygun görmesi durumunda öncelikli gündem olarak ele alınabilir.

Verilen Kararlara İtiraz Hakkı

Taraflar hakem heyetinin verdiği karara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, bu mahkemenin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine başvurarak itiraz edebilirler.

Tüketiciler mahkemelere yapacakları itiraz aşamasında 492 sayılı Harçlar Kanunundan muaf tutulurlar. Fakat 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ise gider avansı ödemek zorundadırlar. Yapılan itiraz sonucunda mahkemelerin verdiği kararlar kesindir.

Yazar: UĞUR İZCİ

Kaynakça

  • ARAS , Aslı, (2009),Tüketici Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
  • BUDAK , A.Cem,(2014), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Hakem Heyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, s. 77-103, İzmir.
  • ŞİMŞEK, Ayşe Neşe, (2004), Medeni Usul Hukukunda Tüketicinin Korunması, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • KARACAN, Hacer ve Hakan Demirtel, (2009), Türkiye Tüketici Portalının Kullanılabilirliği Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ankara.
  • ticaret.gov.tr, Erişim tarihi; 06/12/2019
  • tukoder.org.tr, Erişim tarihi; 06/12/2019

office 2013