kobi

Türkiye’de Kobi ve Kobi Destekleri

Kobilerin Özellikleri

Kobi Nedir?

Kısaca KOBİLER, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler demektir. Her ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomiye hız ve canlılık katan KOBİLER, bütün işletmeleri kapsamaktadır. Kobilerin en temel görevi ise işsizliği azaltarak istihdam ortamı oluşturmaktır.

Kobilerin Sınıflandırılması

KOBİLER 3’e ayrılmaktadır: Mikro işletme, küçük işletme, orta büyüklükteki işletme. Eski yönetmeliğe göre KOBİLER şu şekildedir:

Mikro İşletme: İstihdam sayısı yıllık 10 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’sini aşmayan işletmeler,

Küçük İşletme: İstihdam sayısı yıllık 50 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’sini aşmayan işletmeler,

Orta Büyüklükteki İşletme: İstihdam sayısı yıllık 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’sini aşmayan işletmeler.

24.06.2018 Tarihli yayınlanan ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile KOBİ tanımı değişmiştir.(1)

Bu açıklamayla KOBİLERİ tekrar sınıflandırırsak:

Mikro İşletme: İstihdam sayısı yıllık 10 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’sini aşmayan işletme,

Küçük İşletme: İstihdam sayısı yıllık 50 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’sini aşmayan işletmeler,

Orta Büyüklükteki İşletme: İstihdam sayısı yıllık 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’sini aşmayan işletmeler.

İşletme sermaye ve oy hakkının %25 ve daha azına sahipse bu işletmeler bağımsız işletmelerdir ve bu işletmeler KOBİ sayılmaktadır. Eğer başka kurum veya kuruluş %25 ve daha fazlasına sahipse bu işletmeler bağlı ve ortak işletmelerdir. Bu işletmeler KOBİ sayılmaz.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Çıpalama Etkisi veya Çıpalama Yanılgısı Nedir? |2023

Kobilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Gün geçtikçe gelişen dünyamızda Kobilerin rolü çok büyüktür. Her ülkenin büyümesinde, kalkınmasında, güçlü ve sağlam bir ekonomiye sahip olmasında katkısı çoktur.

Hızla gelişen ve değişen büyük pazarlara uyum sağlayarak esnek bir yapıya sahip olması,

Çeşitli istihdam alanları oluşturması,

Ülkeler arası rekabette canlılık kazandırması,

Ekonomiyi dengede tutması,

Yenilikçi,

Azimli, üretken, istekli girişimci kazandırır,

Yatırıma teşvik eder.

KOBİLERİN olumlu yönleri dışında bir takım çözüme kavuşturulması gereken yönleri de vardır.

Sermaye yetersizliği ve finansal sorunlar,

Yeni teknolojiye uyum sağlayamama,

Yeterli bilgiye sahip olmama,

Düşük kapasite

Nitelikli eleman eksikliği

KOBİLERİN eksik ve zayıf yönlerinin onarılması ve güçlenmesi için KOSGEB ( Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi) kurulmuştur. KOSGEB KOBİLERİN ekonomideki rolünün ve verimliliğin gelişmesi için birçok katkı ve destek sağlamıştır.

Kobilerin Türkiye Ekonomisinde Yeri

KOBİ stratejisi eylem planı 2015-2018’ten alınan verilere göre;

KOBİ’LER Türkiye’de;

Toplam işletmelerinin %99,9’unu

KOBİ’lerin toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı, %65,5’tir.

KOBİ’lerin üretim değerindeki payı, %56,2’dir.

KOBİ’lerin maddi mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı, %53,2’dir.

KOBİ’lerin çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %75,8’die.

Toplam katma değerin %55’ini,

Toplam satışların %65,5’ini,

İthalatın %39,9’unu,

Toplam yatırımların%50’sini,

İhracatın %59,2’sini,

KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü toplam krediler içerisindeki payı, %26’dır.

KOBİ’lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı şu şekildedir;

Tarım %9

Sanayi %12,5

Ticaret %51,4

Diğer %35,2’sini oluşturmaktadır.

Bunlardan hareketle KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemini vurgulanmıştır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi KOBİ’lerin en önemli desteği KOSGEB’dir. Peki, KOSGEB nedir? Ve KOBİ’lere yaptığı destekler nelerdir?

Kosgeb Nedir? 

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi olarak bilinen KOSGEB, ekonomideki verimliliği, canlılığı, rekabeti, büyümeyi artırmak için kurulan kamu kurumudur. İşletme açmak istiyorsunuz ve belli bir finansmana gereksinim duyuyorsunuz bu noktada KOSGEB çok iyi bir fırsattır. Aşağıda KOBİ’lere hangi desteklerin verildiği açıklanmıştır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Ulaşılabilirlik Kısayolu (Availability Heuristics) Nedir? |2023

Kosgeb Destekleri Nelerdir?

Yeni Girişimci Desteği: Amacı, girişimciliği destekleyerek istihdam ortamı oluşturmak ve başarılı bağımsız işletmeler kurmaktır.50.000 TL’ye geri ödemesiz, 100.000 TL kadar da faizsiz kredi (geri ödemeli) destek sağlamaktadır.

KOBİ Proje Destek Programı: İşletmelerin çeşitli alanlarda sunacakları proje maliyetleri için 150.000 TL’ye kadar katkı sağlanmaktadır.

Kredi Faiz Desteği: KOBİ’lere finansal destek sağlamayı amaçlar. 300.000 TL’ye kadar bir destek vermektedir.

ARGE İnovasyon ve Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı düşüncelere sahip KOBİ’lerin geliştirilmesi, düşük maliyetle yüksek kalite sağlamak için oluşturulan projelerdir. 750.000TL’ye kadar destek sağlar.

İş Birliği Geliştirme Programı: Programın amacı, KOBİ’lerin büyük işletmelerle ortak veya KOBİ’lerin birbirleriyle çalışma kültürünü geliştirmek, birbirlerine gerekli fayda ve rekabeti sağlamak için aralarında işbirliği kurmaktır. 10.000.000 TL’ye kadar destek sağlamaktadır.

KOBİGEL- KOBİ Gelişim ve Destek Programı: Amacı, KOBİ’lerin ekonomideki payların artırılması ve ekonomideki katma değerin yükseltilmesi için oluşturulan projedir.300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplamda 1.000.000 TL destek sağlanmaktadır.

İşletme Geliştirme Destek Programı: Amacı, ilk olarak KOBİ’lerin gereksinimlerini karşılamaktır. 290.000 TL’ye kadar da destek sağlamaktadır.

Tematik Proje Destek Programı: Amacı, Meslek Kuruluşları tarafından KOBİ’lerin geliştirilmesi için proje hazırlamaya daha çok teşvik etmektir.150.000 TL’ye kadar da destek sağlanmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri Desteği: KOSGEB bünyesinde, ürünün kalitesini daha da iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik 12 metal ve kauçuk (plastik) laboratuvarı hizmet sağlamaktadır. KOSGEB test maliyetleri için %50 oranında destek sağlamaktadır.

KOSGEB’in sağladıkları destekler dışında bakanlıklarında destekleri vardır. Hangi bakanlıkların KOBİ’lere destekleri vardır?

1.Ekonomi Bakanlığı’nın ihracata, yatırıma ve hizmet sektörüne yaptıkları destekler,

2.Kalkınma Bakanlığı’nın sanayiye, ARGE’ye, bilim ve toplum proje destekleri,

3.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleri,

Bu makale ilginizi çekebilir:   Ocak Ayı Etkisi ve Kazananın Laneti Nedir? |2023

4.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri vardır.

Bir ülkenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için KOBİ’lere ihtiyaç vardır. Gelişen Türkiye’mizdeki rakamlara ve desteklere baktığımızda KOBİ’lerin önemi ve rolünü daha iyi anlıyoruz. KOBİ’leri destekledikçe azimli, istekli ve başarılı girişimcilerimizin bugün olduğu gibi yarın da sorumluluklarını yerine getireceğini biliyoruz. Bu yüzden ekonomiye can veren girişimcilerimizin ekonominin temel taşı olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bu yüzden ülkenin refah seviyesinin artması, işsizliğin ortadan kalkması, eğitimin iyileşmesi için sorunları göz ardı etmeyip çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Kosgeb.gov.tr

Kobi.org.tr/