Avantajlar
Avantajlar

Konkordato Dosyası: Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konuya konkordato’nun tanımıyla giriş yapacak olursak; konkordato, borçlarını ödemekte zorluk çeken iyi niyetli şirket ve kurumların borçlarının belirli bir miktarından kurtularak borçlarını daha rahat bir şekilde ödemelerine olanak sağlayan bir düzenlemedir.

 Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, borçlu mahkeme yoluyla sunduğu ödeme teklifinin gerçekleşebilmesi için alacaklarının en az yarısı tarafından kabul edilmesi ve aynı zamanda mahkemenin de onaylamış olması, borçlunun borcunu ödeyebilmesi için temel şarttır.

 Bu düzenlemenin asıl amacı, dürüst ve iyi niyetli borçluların korunmasını sağlamakla birlikte daha adil bir ortamda ödeme yapabilme olanağı sunmaktır. Mali durumu kötüleşmiş borçlulara olanak sunan ve aynı zamanda alacaklıların da alacaklarını tahsil edebilmelerini sağlayan bir yeniden yapılandırma kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Bu sayede hem borçlu hem de alacaklı arasında bir uzlaşma sağlanmaktadır.

İflas Erteleme ve Konkordato Arasındaki fark

 

İFLAS ERTELEME 

KONKORDATO

İflas ertelemeye sermaye şirketleri başvurabilir.

Konkordatoya herkes başvurabilir.

İflas ertelemede faiz işler.

Konkordatoda faiz işlemez.

İflas erteleme 5 yıla kadar çıkabilir.

Konkordato süresi kısa sürer.

İflas ertelemede borca batıklık şartı aranır.

Konkordatoda borca batıklık şartı aranmaz.

Kimler Konkordato Başvurusunda Bulunabilir

a)Alacaklının Konkordato Talebi: Bir borçlu iflasa tabi olabilir veya olmayabilir. İflasa tabi olduğunu varsayarsak, alacaklı borçlu hakkında iflas talep edebileceğinden konkordato da talep edebilir.

b)Borçlunun Konkordato Talebi: Konkordato ile iflas ertelemeyi birbirinden ayıran en önemli özellik, iflas ertelemede iflasa tabi olmak ve sermaye kaybı ön koşul ancak konkordato da böyle bir hüküm söz konusu değildir. Borçlarını zamanında ödemeyen veya ödeyememe durumu olan kişiler konkordato talebinde bulunabilirler.

Konkordato Başvurusu ve Aşamaları

1.Konkordato Tarafından  Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi

 Konkordato en başından sonuna kadar borçluyu korumayı öngörmektedir. Borçluya mühlet verilmesi sonucunda, konkordato talep ettiğinde borçluya haciz işlemleri ve borçlunun aleyhine tedbir işlemi uygulanamaz.Bu sayede borçlu işlerine devam edebilir. Bir nevi mahkeme kontrolü altında düzenine devam edebilir ve bu süreç içinde mahkeme borçlunun konkordatosunun başarılı olup olmadığını incelemek için bir komiser görevlendirir. Konkordato mühleti 2’ye ayrılır:

-Geçici Mühlet: Mahkemeye yapılan konkordato talebi sonucunda mahkeme bütün belgeleri inceler ve herhangi bir sorun tespit etmezse borçluya 3 aylık mühlet kararı verir.

Kesin Mühlet: Mahkeme alacaklıyı, borçluyu ve gerek görürse komiseri duruşmaya çağırarak, belgeleri,komiserin inceleme raporunu, alacaklının itiraz taleplerini inceleyerek konkordatonun başarılı olduğuna karar verirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet hakkı verir.

2.Alacaklılar Toplantısı

 Komiser tarafından, konkordato müessesesini tartışmak için alacaklılar davet edilir. Adresi belli olmayan alacaklılara ilan yapılır ancak adresi belli olanlara ise ilanın belli bir kısmı posta ile gönderilir.

3.Mahkeme Tarafından Konkordatonun Tasdiki

 Konkordato teklifi incelemeye sunulduktan sonra tutanağı imzalamayan veya kabul bildiriminde bulunmayan alacaklılar konkordatoyu reddetmiş olurlar.

 İnceleme bittikten sonra komiser konkordatoyla ilgili bütün belgeleri ve katılımları dikkate alarak gerekçeli bir rapor hazırlar ve bu raporu ticaret mahkemesine verir. Bununla birlikte gerçekleşen durumu da icra mahkemesine bildirir. Daha sonra mahkeme komiseri dinleyerek ve gerekli şartların varlığı halinde tasdik kararını verir. Bu şartlar:

1-Borçludan teklif edilen miktarın onun birikimiyle orantılı olması,

2-Teklif edilen tutar, borçlu iflas ettiğinde alacaklının eline geçen paradan fazla olmalı ki borçlu zararlı çıkmasın,

3-Gerekli çoğunluk sayısı kadar kabul görmeli,

4-Öncelik verilmiş borçların tam ödenmesi ve bu zaman içinde komiserin izniyle karşılıklı borçların ödenmesi şartları geçerlidir.

Konkordatonun Fesih Olma Durumu

 İlk başta konkordato tanımında belirttiğimiz dürüstlük kavramı bazen geçerliliğini yitirebilmektedir. Borçlu konkordatonun gerçekleşmesi ve kendi lehine olduğu için dürüst davranmamış olabilir. Öncelikle en baştaki olması gereken koşula gidelim.’’Ne kadar çok alacaklı onayı o kadar iyi konkordato teklifi’’. Bu koşul çerçevesinde borçlu, gerçekliği olmayan alacaklar yaratarak alacaklı çoğunluğu sağlar veya alacaklılar daha iyi bir teklif şartı sunabileceklerinden daha iyi koşullarda anlaşma sağlamış olabilir.

 Bu durumda da her alacaklı fesih kararını mahkemeden isteyebilir. Tamamen fesih kararı gerçekleştiğinde ise ilan aracılığıyla ilgili yerlerde duyurulur.

Konkordato Düzenlemesinin Aşamaları

 -Adi Konkordato

 -İflastan Sonra Konkordato

 -Mal Varlığının Tepki Suretiyle Konkordato

 -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden  Yapılandırma

1-ADİ KONKORDATO

 İflas talebinde bulunacak her türlü alacaklı gerekli belgelerle birlikte, icra mahkemesine başvurarak borçlu hakkında konkordato uygulamasının başlatılmasını isteyebilir. Mahkeme ise talep üzerine gerekli gördüğü takdirde borçlunun servetini muhafaza etmek için karar verir.

 Mahkeme borçlunun servetinin yüzde 50’sini borca verip veremeyeceğini inceler. Ve bunun tespiti de İcra Tetkik Mercii bilirkişi tarafından yapılıp konkordato verilmesinin gerektirdiği şartları taşımadığı görülürse konkordato başvurusu iptal edilir. Eğer tam tersi sonuç mevcut ise borçluya konkordato verilir ve bir komiser tayin edilir.

2-İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 İflası etki altına alınmış bir borçlu konkordato teklif ederse bu teklif diğer alacaklılar toplanınca veya daha sonra konuşulması için alacaklılara sunulur. Yani sonuç olarak konkordato onaylandığı takdirde iflas idaresi iflası etkisi altına alan mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

3-VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 Bu aşamada alacaklılar, borçlunun serveti üzerinde tasarruf edebilir veya bu servetin tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye aktarabilirler. Bunun hukuk önünde gerçekleşmesi için alacaklılar haklarını kullanırken konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılık ederler. Konkordato tasfiye memuru mahkemenin seçim kararını onaylamasından sonra göreve başlar.

4-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya alacakları paranın borçlarına yetmemesi durumuyla karşı karşıya kalan şirket ve kooperatifler önceden konuşulması yapılmış ve yeterli alacaklı çoğunluğu sağlanmış ise konkordato başvurusu için ilgili mahkemeye başvuru yapılabilir. Burada bahsettiğimiz yeterli alacaklı çoğunluğu terimi, yeni uygulamayı kabul etmiş alacaklıların sayısının en az yarısını aşması ve alacaklıların kabul ettiği miktarın borcunun en az üçte ikisini karşılamış olması gerektiği anlamına gelir.

BİR HUKUKİ İŞLEM OLARAK SÖZLEŞMELER VE KONKORDATO

 Kısaca konkordato ve sözleşmeler arasındaki bağlamdan bahsetmek gerekirse; bir borçlu işletme faaliyetlerini daha verimli devam ettirebilmek için yeni düzenleme olan konkordato yoluna başvurmaktadır. Borçlunun konkordato talebinde bulunduğu için sözleşmede herhangi bir itiraz işlemi veya borçlunun borcunu derhal ödemesi gerektiğine dair bir işlem uygulanamaz. Ayrıca borçlu konkordatoya başvurduğu için de sözleşmesi iptal edilemez.

Konkordato Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Konkordato Dosyası: Konkordatoya Başvuran Şirketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir